PERSONDATA:

HYGUM Advokater indsamler og behandler oplysninger, herunder i visse sager også personfølsomme oplysninger, om HYGUM Advokaters klienter og andre, involverede parter.

Indsamling og behandling af oplysningerne sker for at varetage klienternes sager på kontoret bedst muligt eller på baggrund af gældende lovgivning herom.

Korrespondance:

Udveksling af personoplysninger sker som udgangspunkt via krypterede e-mails, ved fremsendelse til klienternes e-boks eller på anden sikker vis.

Almmindelige personoplysninger:

Som f.eks. navn, adresse, fødselsdato, e-mail og tlf.nr. benyttes i forbindelse med sagens behandling på kontoret samt i forbindelse med opstart af sagen til at kontrollere for, om advokatkontoret er i risiko for at komme i en interessekonflikt.

Andre almindelige personoplysninger som f.ek.s klienters økonomiske forhold, arve- og familiemæssige forhold, vil blive behandlet på kontoret, såfremt dette er relevant i den konkrete sag.

Følsomme personoplysninger:

I enkelte sager vil advokatkontoret også være nødt til at indhente og behandle personfølsomme oplysninger. Det kan f.eks. være oplysninger om race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning eller fagforeningsmæssigt tilhørforhold samt behandling af genetiske data.

Billedidentifikation og cpr.nr.

I forbindelse med overdragelse af fast ejendom har advokatkontoret pligt til at kontrollere klienternes identifikation, og der vil således blive indhentet kopi af pas/kørekort og evt. yderligere dokumentation afhængigt af sagen.

I sager, der skal behandles ved tinglysningsretten, og i skiftesager vil advokatkontoret typisk også behandle klienternes cpr.nr.

Behandling af oplysningerne:

Behandlingen af personoplysninger sker i overensstemmelse med de til enhver tid gældende lovbestemmelser. Dette betyder bl.a. at advokatkontoret indsamler og gemmer oplysninger, som er relevante for sagen og som er nødvendige for at løse sagen, og at oplysningerne behandles fortroligt og forsvarligt.

Det kan være nødvendigt for sagens behandling at videregive oplysninger til f.eks. retten eller til en offentlig myndighed, et forsikringsselskab eller et pengeinstitut. Videregivelse sker enten i h.t. gældende lovgivning eller i h.t. klienternes samtykke dertil.

Hvis behandlingen af personoplysningerne hviler på et samtykke, kan et sådant samtykke altid tilbagekaldes.

Som registreret har man ret til indsigt i, hvilke oplysninger, advokatkontoret behandler om den registrerede og formålet med behandlingen af personoplysningerne, ligesom man har ret til at få rettet ajourført eller slettet sine oplysninger, såfremt dette ikke strider mod grundlaget for advokatkontorets behandling af oplysningerne.

Hvis advokatkontoret får mistanke om hvidvask, skal advokatkontoret underrette Advokatsamfundet herom, og må i så fald ikke forestå eller bistå med handlingen.

Indsigelse:

Man har som registreret ret til at gøre indsigelse mod advokatkontorets behandling af oplysninger. Indsigelsen bedes fremsendt skriftligt eller elektronisk til advokatkontoret. Såfremt indsigelsen afvises af advokatkontoret, har man som registreret mulighed for at klage til Datatilsynet. Yderligere information herom kan findes på hjemmesiden www.datatilsynet.dk 

Dataansvarlig

Kasper Hygum, HYGUM Advokater, Torvegade 8, st., 8850 Bjerringbro, CVR-nr. 41948132, tlf.nr. 87 51 10 00, e-mail: hygum@hygumadvokater.dk

ADVOKATSAMFUNDET:

Såfremt du som klient er utilfreds med er utilfreds med advokatkontorets adfærd eller salær, er du velkommen til at kontakte kontoret herom.

Enhver tvist mellem advokatkontoret og en klient er underlagt af dansk ret og værneting er Retten i Viborg.

HYGUM Advokater er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk. I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Andersen Advokater, kan klienten klage over salærets størrelse til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnævnet.dk. Advokatnævnet har også kompetence til at behandle adfærdsklager over advokater.